"บริษัท สเกลส์ อินเตอร์เนชั่นเนล แอนด์
เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทที่นำเข้า และ จัด
จำหน่ายอุปกรณ์อาทิ เช่น เครื่องชั่ง,เครื่องมือวัด
เครื่องอ่านและเครื่องพิมพ์ บาร์โค้ด ซึ่งสามารถต่อ
เชื่อมข้อมูลจากตัวผลิตภัณณ์เข้าสู่ระบบการผลิต
การตรวจสอบ ด้วยทีมงานมากด้วยประสบการณ์
ทำงาน "

วัตถุประสงค์การก่อตั้งบริษัทและการดําเนินการ

   ปี 1993 บริษัท สเกลส์อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จํากัด ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนจําหน่ายและนําเข้าสินค้าสําหรับอุตสาหกรรม เครื่องตรวจสอบคุณภาพสินค้า เครื่องชั่งน้ำหนักตั้งแต่ขนาดเล็ก ความละเอียดสูง จนถึงเครื่องชั่งขนาดใหญ่ระดับ รถบรรทุก ซึ่งสามารถเชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องชั่งเข้ากับระบบการผลิต การตรวจสอบ และระบบ บัญชีได้

การดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน

    ในปัจจุบัน นอกจากจะดําเนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์เมื่อเริ่มก่อตั้งแล้ว ทางบริษัท สเกลส์อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เซอร์วิส จํากัด ยังได้ขยายกิจการดําเนินธุรกิจด้าน อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยีเพื่อให้บริการพัฒนา ออกแบบระบบงานบริหารจัดการในส่วนต่างของอุตสาหกรรม โดยการรับพัฒนา และออกแบบ Software โดยอาศัยประสบการณ์ที่ผ่านมา ตั้งแต่ระบบขนาดเล็กจนกระทั่งระบบขนาดใหญ่ รวมทั้งระบบซอฟต์แวร์ทางด้านธุรกิจต่าง ๆ ด้วย บริษัท ได้แบ่งหน่วยงานการบริการลูกค้าเป็น 4 ส่วนใหญ่ ๆดังนี้

   1. ส่วนงานในการจําหน่ายและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องชั่ง และระบบลําเลียง ซึ่งจะจําหน่ายเครื่องให้กับหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งราชการและเอกชน รวมทั้งให้บริการแก้ไขหรือซ่อมแซมในกรณีที่เครื่องมีปัญหา ประกอบด้วย
- เครื่องชั่ง ความละเอียดสูง (Precision )
- เครื่องชั่ง อุตสาหกรรม (Bench Scale)
- เครื่องชั่ง นับจํานวน (Counting Scale)
- เครื่องชั่ง รถบรรทุก (Truck Scale)


   2. ส่วนงานในการจัดจําหน่ายอุปกรณ์ เครื่องมือวัด อุตสาหกรรม ประกอบด้วย
- เครื่องมือวัด อุณหภูมิ (Temperature)
- เครื่องมือวัด ความชื้น (Humidity)
- เครื่องมือวัด ความเร็วลม (Velocity)
- เครื่องมือวัด ความดัน (Pressure)
- เครื่องมือวัด และวิเคราะห์ก๊าช (Gas Analysis)
- เครื่องมือวัด คุณภาพน้ำ (Water Analysis)
- เครื่องมือวัด แสง และ เสียง (Light/Sound)
- เครื่องมือวัด ความเร็วรอบ (rpm)
รวมทั้งสามารถให้คําปรึกษาในด้านของการออกแบบวางระบบ ONLINE ของการวัดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และ รวดเร็ว ด้วยทีมงานที่ชํานาญงานและมีประสบการณ์สูง

   3. ส่วนงานในการจัดจําหน่ายอุปกรณ์บาร์โค้ด และซอฟต์แวร์ระบบงาน พร้อมทั้งบริการด้านการออกแบบ
ระบบงานต่าง ๆ เช่น
- การจัดจําหน่ายอุปกรณ์ บาร์โค้ด
- ระบบฐานข้อมูล (DBMS - Data Base Management System)
- ระบบธุรกิจอุตสาหกรรม
- ระบบวางแผนควบคุมการผลิต
- ระบบบริหารข้อมูลคลังสินค้าและวัตถุดิบ
- ระบบบริหารการจัดจําหน่ายสินค้าและสินค้าสําเร็จรูป
- ระบบการวางแผนบริหารงานบํารุงรักษาเครื่องจักรด้วยระบบมาตรฐาน BAR-CODE ทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ ส่วนบุคคล (Stand alone) ระบบเครือข่าย (Net Work) และหรือระบบ UNIX (SUN System)

   4. ส่วนงานวิจัยและพัฒนา (Research and Development) เพื่อทําหน้าที่ค้นคว้าหาเทคโนโลยีใหม่เพื่อนํามาพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทให้ทันสมัยและทันต่อความต้องการอยู่ ตลอดเวลา และรับออกแบบ เครื่องจักร ตามความเหมาะสมของระบบงานการผลิต